Modern Slavery Act Statement

BRITAX GROUP

Verklaring Modern Slavery Act

 

Deze verklaring is gepubliceerd in overeenstemming met de Modern Slavery Act 2015. Deze beschrijft de stappen die zijn genomen door Britax Group Limited en andere relevante bedrijven die door haar worden gecontroleerd (de "Groep") om moderne slavernij en mensenhandel in haar bedrijf en supply chain te voorkomen. Deze verklaring vormt de verklaring over slavernij en mensenhandel van de Groep voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020.

Introductie

Slavernij, onderworpenheid, dwangarbeid en mensenhandel (“Moderne Slavernij”) vormen mondiale problemen. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat er geen moderne slavernij bestaat binnen onze supply chains of binnen enig onderdeel van ons bedrijf. We handelen ethisch en integer in onze zakelijke relaties en bij het ontwikkelen, implementeren en handhaven van systemen en controles om ervoor te zorgen dat moderne slavernij nergens in onze supply chains plaatsvindt.

Ons bedrijf en supply chains

Wij zijn een wereldwijde fabrikant en distributeur van autostoeltjes voor kinderen, kinderwagens, fietsstoeltjes, verzorgingsproducten en aanverwante accessoires. Ons moederbedrijf op 31 december 2020 was Persimmon Midco LLC, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Delaware, met hoofdkantoor in South Carolina. Op 31 december 2020 had de Groep 938 medewerkers wereldwijd in dienst en voerde ze productieactiviteiten uit in het VK, de VS, Duitsland en China met verkoop- en marketingactiviteiten in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. De wereldwijde jaaromzet van de Groep gedurende het jaar tot 31 december 2020 bedroeg (onder voorbehoud van audit) ongeveer € 294,4 miljoen. We zijn georganiseerd in regionale business units (Amerika, EMEA en Azië-Pacific regio's) en onze supply chains omvatten leveranciers van grondstoffen en contractfabrikanten.

Beleid, contractuele controles en commitment

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat er geen moderne slavernij bestaat binnen onze supply chains of binnen enig onderdeel van ons bedrijf. We handelen ethisch en integer in onze zakelijke relaties en bij het implementeren en handhaven van systemen en controles om ervoor te zorgen dat moderne slavernij nergens in onze supply chain plaatsvindt.

Op grond van onze wereldwijde en regionale gedragscodes:

  • respecteren en gehoorzamen we de wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op onze bedrijven over de hele wereld;
  • respecteren we de mensenrechten en eisen we dat onze supply chain hetzelfde doet;
  • concurreren we op ethische wijze; en
  • respecteren we eerlijke arbeidspraktijken.

Daarnaast hanteren we een klokkenluidersbeleid dat een kader biedt waarbinnen individuen openlijk of anoniem ethische problemen kunnen melden, met inbegrip van problemen verband houdend met moderne slavernij. Alle problemen die aan de orde worden gesteld, worden op senior niveau behandeld, onder de aandacht van de raad van bestuur gebracht en grondig onderzocht. Eventueel noodzakelijke acties worden ondernomen. De anonimiteit van klokkenluiders wordt beschermd.

Due diligence-processen met betrekking tot moderne slavernij

We beschikken over een supply chain met leveranciers waarmee we hebben samengewerkt, die we gedurende een aantal jaren hebben bezocht en geïnspecteerd. We weten dat moderne slavernij het meest voorkomt in delen van een supply chain die actief zijn in bepaalde geografische gebieden met een hoog risico en bij kwetsbare groepen. Voordat er nieuwe leveranciers worden toegevoegd, voeren we daarom een keurmerk- en accreditatieproces uit. Een belangrijk onderdeel van dit proces, voordat een nieuwe leverancier wordt goedgekeurd en toegevoegd aan onze supply chains, is een beoordeling van de arbeidspraktijken van die leverancier, met inbegrip van praktijken met betrekking tot kinder- of dwangarbeid, betaling van een minimumloon, werkomgevingen van werknemers en bescherming tegen discriminatie.

We hebben systemen ingevoerd en/of gaan door met het ontwikkelen van verdere systemen om potentiële risicogebieden in onze supply chains te identificeren en te beoordelen, het risico van moderne slavernij in onze supply chains te beperken en potentiële risicogebieden te monitoren. In 2020 voegde het wereldwijde Britax-bedrijf zich bij Sedex, een van 's werelds toonaangevende lidmaatschapsorganisaties op het gebied van ethische handel, die samenwerkt met bedrijven om de arbeidsomstandigheden in wereldwijde supply chains te verbeteren. De implementatie van het Sedex-platform moet in 2021 zijn afgerond. Het Sedex- lidmaatschap zou ons due diligence-proces verder moeten helpen verbeteren.

Ook heeft de Groep in 2020, als onderdeel van het doorlopende trainingsprogramma voor werknemers van de Groep, nieuwe cursussen voor werknemers aangekocht, waaronder specifieke cursussen over de Modern Slavery Act 2015, praktische stappen voor inkoopteams en bewustmaking van de risico's en problemen van moderne slavernij. Alle betrokken medewerkers dienen deze training verplicht te voltooien in 2021. Verbeterd bewustzijn en training van medewerkers zou moeten helpen om ons due-diligenceproces en de effectiviteit van onze moderne slavernijmaatregelen verder te verbeteren.

We blijven contractuele regelingen herzien en ontwikkelen strategische zakelijke relaties met leveranciers in belangrijke delen van onze supply chains om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke normen worden ingevoerd en gehandhaafd om moderne slavernij in onze supply chains te voorkomen.

Naleving van onze waarden en ethiek door leveranciers

We hanteren een nultolerantiebeleid ten aanzien an moderne slavernij. Als onderdeel van de stappen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat al degenen in onze supply chains en onze contractanten onze waarden en ethiek naleven, blijven we een programma voor naleving van de supply chain hanteren. Dit omvat bezoeken door sourcing-, kwaliteits- en engineeringteams, een periodiek scorecardproces en periodieke bezoeken door de algemeen adviseur van de Groep. Als gevolg van de wereldwijde COVID-19-pandemie, reis- en andere beperkingen, bedoeld om de verspreiding van het virus te beperken, opgelegd door regeringen over de hele wereld, werden in 2020 periodieke bezoeken opgeschort en werd ons vermogen om onze supply chains verder te ontwikkelen nadelig beïnvloed.

Onze doeltreffendheid in de strijd tegen moderne slavernij

Om de effectiviteit van onze moderne slavernijmaatregelen te beoordelen, bekijken we de volgende belangrijke prestatie-indicatoren:

  • de resultaten van ons nalevingsprogramma voor de supply chain;
  • het aantal beschuldigingen van moderne slavernij dat is gemeld of ontdekt in de supply chain; en
  • opleidingsniveaus van het personeel.

Het Sedex-lidmaatschap, zoals hierboven beschreven, dient om te helpen om onze effectiviteit verder te vergroten.

Verdere stappen

We blijven periodiek de effectiviteit evalueren van bestaande stappen die we hebben genomen met het oog op het handhaven en verder verbeteren van onze effectiviteit bij het beoordelen en aanpakken van problemen en risico's die relevant zijn voor de preventie van moderne slavernij in ons bedrijf en onze supply chains. Dit beleid wordt voortgezet in 2021.

Deze verklaring is op 29 juni 2021 goedgekeurd door de raad van bestuur van Britax Group Limited en zal jaarlijks worden herzien en bijgewerkt.

30 juni 2021

Michael Pacharis
Chief Executive Officer
Britax Group Limited

2016 Version

2017 Version

2018 Version

2019 Version