Gebruiksvoorwaarden voor de website

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten die erin worden genoemd) zetten de voorwaarden uiteen, waaronder u onze website (onze website) mag gebruiken. Het gebruik van onze website omvat de toegang tot en/of het surfen over onze website. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website begint te gebruiken, omdat deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze website. Wij raden u aan om een kopie van deze voorwaarden uit te printen voor toekomstig gebruik.

Door onze website te gebruiken bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u instemt om zich aan deze te houden.

Indien u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden, moet u onze website niet gebruiken.

1. Overige van toepassing zijnde voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze website:

- Ons privacybeleid, dat de voorwaarden uiteenzet waaronder wij persoonsgegevens verwerken, die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Door onze website te gebruiken stemt u in met dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens correct zijn.

- Ons cookiebeleid, which sets out information about the cookies on our site.

2. Informatie over ons

www.britax-roemer.nl is een website die wordt geëxploiteerd door Britax Excelsior Limited ("wij"). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 00294545 en wij hebben onze statutaire zetel te Building A, Riverside Way, Watchmoor Park, Camberley, Surrey, GU15 3YL. Ons hoofdhandelsadres is Britax Excelsior Limited, South Wing, Second Floor, Kingsgate House, Andover, Verenigd Koninkrijk, SP10 4DU.

3. Wijziging van deze voorwaarden

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen.
Controleer deze pagina van tijd tot tijd voor eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze voor u bindend zijn.

4. Wijziging van onze website

Wij kunnen onze website van tijd tot tijd updaten en de inhoud op elk moment wijzigen. Let er echter op dat inhoud van onze website op een bepaald moment verouderd kan zijn en dat wij niet verplicht zijn om de inhoud te updaten.
Wij garanderen niet dat onze website of de inhoud ervan zonder fouten of omissies zal zijn.

5. Toegang tot onze website

Onze website wordt kosteloos ter beschikking gesteld.

Wij garanderen niet dat onze website of de inhoud erop altijd beschikbaar of doorlopend toegankelijk zal zijn. Toegang tot onze website is toegestaan op een tijdelijke basis. Wij kunnen onze website zonder vooraankondiging geheel of deels opschorten, intrekken, niet voortzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u indien voor welke reden dan ook onze website niet beschikbaar is op een bepaalde tijd of voor een bepaalde periode.

You are responsible for making all arrangements necessary for you to have access to our site.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn om u toegang te geven tot onze website.

[Onze website is gericht op personen die woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk. Wij zeggen niet toe dat inhoud die beschikbaar is op of via onze website geschikt voor of beschikbaar in andere locaties is. Wij kunnen de beschikbaarheid van onze website, dienst of product dat op onze website wordt genoemd, op elk moment beperken tot een bepaalde persoon of geografisch gebied. Indien u ervoor kiest om onze website van buiten het Verenigde Koninkrijk te bezoeken, doet u dit voor eigen risico.]

6. Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website en het materiaal dat erop is gepubliceerd. Deze werken zijn wereldwijd beschermd door wetten en verdragen inzake auteursrechten. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. U mag een kopie maken en uittreksels downloaden van de pagina('s) van onze website voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op de inhoud die op onze website is geplaatst. U mag niet de papieren of digitale kopieën bewerken van materialen die u op enige wijze heeft afgedrukt of gedownload, en geen illustraties, foto's, video- en audiofragmenten of grafische elementen los van de bijbehorende tekst gebruiken. Onze status (en die van vermelde contribuanten) als auteurs van de inhoud op onze website moet altijd worden vermeld. U mag geen enkel deel van de inhoud van onze website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder dat u een licentie van ons of onze licentiegevers heeft verkregen. Indien u enig deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze website te gebruiken, direct eindigen en moet u eventuele kopieën van de materialen die u heeft gemaakt, op ons verzoek teruggeven of vernietigen.

7. Niet vertrouwen op informatie

De inhoud van onze website wordt alleen verstrekt ter algemene informatie. De inhoud is niet bedoeld als advies waarop u dient te vertrouwen.
Hoewel wij ons redelijkerwijs inspannen om de informatie op onze website te updaten, zeggen wij niet toe, verzekeren wij niet en garanderen wij niet, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, dat de inhoud van onze website correct, volledig en up-to-date is.

8. Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, misleiding of misleidende onjuiste weergave of enige andere aansprakelijkheid die op grond van de Engelse wet niet kan worden uitgesloten of beperkt.

T In zoverre wettelijk is toegestaan, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, toezeggingen of andere voorwaarden uit, die van toepassing kunnen zijn op onze website of de inhoud erop, hetzij uitdrukkelijk of impliciet.

Wij zijn niet aansprakelijk tegenover enige gebruiker voor enig verlies of enige schade, hetzij op grond van overeenkomst, strafrecht (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anders, zelfs indien deze voorzienbaar was, die voortvloeit uit of in verband met:

- het gebruiken of niet kunnen gebruiken van onze website; of

- gebruik van of vertrouwen op inhoud die op onze website wordt getoond.

Indien u een zakelijke gebruiker bent, let er met name op dat wij niet aansprakelijk zijn voor:

- winst-, verkoop-, zakelijke of omzetderving;

- onderbreking van bedrijfsvoering;

- verlies van verwachtte besparingen;

- verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of

- enige indirecte of gevolgsverliezen of schade.

Indien u een consument bent, let erop dat wij alleen onze website aanbieden voor thuis- en privégebruik. U stemt in om onze website niet voor commerciële of zakelijke doeleinden te gebruiken en wij zijn niet aansprakelijk tegenover u voor enige winstderving, zakelijke derving, onderbreking in bedrijfsvoering of verlies van zakelijke kansen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door virussen, DDoS-aanvallen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigen materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze website of het door u downloaden van inhoud erop of op een eraan gelinkte website.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites met links op onze website. Dergelijke links moeten niet worden uitgelegd dat wij deze gelinkte websites steunen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik hiervan. Onze online winkel wordt momenteel geëxploiteerd en beheerd door een derde partij via een website met een link op onze website.

Verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijk die voortvloeit als gevolg van de levering van goederen aan u, die uiteen worden gezet in onze algemene leveringsvoorwaarden.

9. Virussen

Wij garanderen niet dat onze website veilig of vrij van bugs en virussen is.

U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform voor toegang tot onze website. U moet uw eigen virusbeschermingssoftware gebruiken.

YU moet onze website niet misbruiken door willens en wetens virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, te plaatsen. U moet niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen, of servers, computers of databases verbonden met onze website. U moet onze website niet aanvallen via een dos-aanval of DDoS-aanval. Indien u deze bepaling schendt, begaat u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke inbreuk aan de relevante rechtshandhavingsautoriteiten rapporteren en met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke inbreuk eindigt uw recht om onze website te gebruiken per direct.

10. Links naar onze website

U mag een link naar onze startpagina maken mits u dit op een wijze doet die eerlijk en wettig is en die onze reputatie niet schaadt of misbruikt.

U mag geen link maken op zo’n manier dat enige vorm van verbondenheid, goedkeuring of steun van onze kant wordt gesuggereerd, die in feite niet bestaat.

U mag geen link naar onze website maken op een website die niet in uw bezit is.

Onze website mag niet worden getoond op een andere website en u mag geen link maken naar een ander deel van onze website dan de startpagina.

Wij behouden ons het recht voor om de goedkeuring voor een link zonder kennisgeving in te trekken.

Indien u gebruik wilt maken van andere dan de bovengenoemde inhoud op onze website, neem contact op met contact@britax.com

11. Links en middelen van derde partijen op onze website

Onze online winkel wordt momenteel geëxploiteerd en beheerd door een derde partij via een externe website. Waar onze website links bevat naar andere websites en/of middelen die door derde partijen worden verstrekt, worden deze links alleen ter informatie verstrekt.

Wij hebben geen controle over de inhoud van enige externe of derden website of middel en accepteren geen verantwoordelijkheid hiervoor.

12. Pproductafbeeldingen

Al onze afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Originele productkleuren kunnen afwijken van diegene die zijn afgebeeld. Wij behouden ons in het kader van voortdurende doorontwikkeling en verbetering het recht voor op elk moment technische wijzigingen en modelwisselingen door te voeren.

13. Van toepassing zijnde recht

Indien u een consument bent, let erop dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorm ervan worden beheerst door het Engelse recht. U en wij stemmen beide in met dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusief bevoegd zijn. Indien u echter inwoner bent van Noord-Ierland, kunt u ook uw zaak aanbrengen in Noord-Ierland en, indien u inwoner bent van Schotland, kunt u uw zaak ook aanbrengen in Schotland.

Indien u een bedrijf bent, worden deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorm ervan (en alle niet-contractuele geschillen of claims) beheerst door het Engelse recht. Wij stemmen beide in met dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn.

14. Contactgegevens

Om contact met ons op te nemen, mail naar [contact@britax.com][4] Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website.