Privacyverklaring website en diensten voor BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

1. Over ons
2. Waarom wij uw gegevens verwerken
3. Welke gegevens wij van u verzamelen en verwerken
4. Wie toegang heeft tot uw gegevens en aan wie wij uw gegevens verstrekken
5. Bewaartermijnen
6. Uw rechten
7. Bezoek aan onze website: profiling, cookies en webtracking
8. Aanvullende opmerkingen en bepalingen over afzonderlijke dienstens

1. Over ons

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH, is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en bewaren van uw gegevens. Meer informatie over ons kunt u in onze Imprintterugvinden.

Een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens heeft bij ons de hoogste prioriteit. Wij houden ons bij de verwerking daarvan aan de wettelijke voorschriften, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de nationale voorschriften die daar verband mee houden.

Deze privacyverklaring geldt voor alle pagina's van de website van onze onderneming die via ons domein (https://www.britax-roemer.de) toegankelijk is. Als u op onze website links naar websites van andere aanbieders volgt, zijn daar de privacyverklaringen van de betreffende aanbieders van toepassing en deze aanbieders zijn ook verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Aangezien wij u een volledig voorstelling van de verwerking van persoonsgegevens binnen ons concern willen geven, vindt u onderstaand een overzicht van al onze diensten in het kader waarvan wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Voor zover op bepaalde diensten afzonderlijke of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn of indien wij u om toestemming vragen, wijzen wij u daar apart op voordat u van de betreffende dienst gebruik gaat maken (zoals het ontvangen van de nieuwsbrief of het doen van een aankoop in onze online shop).

Bovendien nemen wij de meest uiteenlopende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden bijvoorbeeld versleuteld tijdens de overdracht tussen uw browser en onze servers. Daarnaast nemen wij diverse technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te allen tijde te beschermen.

2. Waarom wij uw gegevens verwerken

U kunt onze website in beginsel bezoeken zonder uw identiteit bekend te hoeven maken. Als u zich voor een van onze gepersonaliseerde diensten wilt aanmelden, van onze online shop gebruik wilt maken of als u zich voor onze nieuwsbrief wilt aanmelden, vragen wij om uw naam en andere persoonsgegevens. U mag zelf beslissen of u deze (aanvullende) gegevens invult. Gegevens die wij per se nodig hebben voor het leveren van onze diensten, zijn als zodanig aangeduid.

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden geschiedt op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

- het sluiten van een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) en b) AVG;
- de uitvoering van een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b) AVG;
- klantenbeheer overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b) en c) AVG;
- communicatie en gegevensuitwisseling overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), b), c) en f) AVG;
- presentatie en reclame overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) en f) AVG;
- omzetting van toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) AVG;
- waarborging van de correcte werking van een systeem voor gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt c) en f) AVG;
- selectieprocedures voor sollicitanten in het kader van human resource management overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) en b) AVG in combinatie met § 26 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, Duitse privacywet, nieuw).

3. Welke gegevens wij van u verzamelen en verwerken

Wij verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens van u. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd, indien deze direct dan wel indirect, in het bijzonder door koppeling van een bepaald kenmerk, bijvoorbeeld een naam, geïdentificeerd kan worden. Onder persoonsgegevens vallen bijvoorbeeld gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum (voor zover vermeld). Statistische gegevens, die niet direct dan wel indirect aan u gekoppeld kunnen worden, zoals voorkeuren voor afzonderlijke pagina's van onze website of het aantal bezoekers van een pagina, zijn geen persoonsgegevens. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen direct en indirect verzamelde gegevens. In beide gevallen worden gegevens alleen voor zover noodzakelijk verzameld. De gegevens worden uitsluitend voor de onder punt 2 vermelde doeleinden verwerkt. De keuze is aan u of u ons gegevens wilt verstrekken, waarmee onze diensten geoptimaliseerd kunnen worden, maar daarvoor niet noodzakelijk zijn. De betreffende invulvelden zijn aangeduid als "vrijwillig".

Direct verzamelde gegevens

- Aanhef en naam, bijvoorbeeld om uw gebruikersaccount te personaliseren of voor bestellingen in onze online shop.
- E-mailadres en eventueel een door u gekozen wachtwoord, bijvoorbeeld om de nieuwsbrief te ontvangen of voor het gebruik van uw klantaccount.
- Adresgegevens, bijvoorbeeld voor het afhandelen van bestellingen (levering) via onze online shop.
- Voertuiggegevens voor het gebruik van onze Fit Finder®.
- Betaalgegevens voor de afhandeling van de betaling van uw bestelling.
- Sollicitatiegegevens voor het uitvoeren van onze online sollicitatieprocedure.
- Gegevens die u ons actief en bewust voor het gebruik van onze diensten verstrekt.
- Overige gegevens die u ons vrijwillig verstrekt, zoals gegevens die u invult in velden die als "vrijwillig" zijn aangeduid.

Indirect verzamelde gegevens bij het gebruik van onze diensten

- Technische verbindingsgegevens, zoals de pagina die op onze website wordt opgeroepen, uw IP-adres, waarbij de laatste drie cijfers worden weggelaten (behalve bij betalingen, waarvoor wij om veiligheidsredenen het volledige IP-adres aan onze betalingsprovider moeten overdragen), datum en tijdstip van het bezoek, het gebruikte eindapparaat. Dit is nodig om de autorisatie van acties en de authenticatie van de gebruiker die van onze dienst gebruik wil maken, te verifiëren. De rechtsgrondslagen daarvoor zijn artikel 6, lid 1, punt c) AVG in combinatie met artikel 32, en artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de beveiliging van onze website, bijvoorbeeld ter bescherming tegen aanvallen en om de functionaliteit van onze diensten te waarborgen.
- Gegevens die verzameld worden voor website- en e-mail/nieuwsbrief-tracking.
- Gegevens die wij voor de afhandeling van bestellingen in de online shop van onze dienstverleners ontvangen, zoals informatie over de kans dat betalingen voldaan worden, achterstallige betalingen en berichten over levering.

Minderjarigen

Onze website is niet gericht op minderjarigen en wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen.

Als personen jonger dan 16 jaar persoonsgegevens aan ons verstrekken, is dit alleen toegestaan als een ouder/voogd zelf toestemming heeft gegeven of als de minderjarige van een ouder/voogd daar toestemming voor heeft gekregen. In overeenstemming met artikel 8, lid 2 AVG moeten de contactgegevens van de ouder/voogd aan ons worden verstrekt, zodat wij zeker weten dat deze toestemming heeft verleend. Deze gegevens, evenals de gegevens van de minderjarige worden vervolgens in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerkt.

Als wij vaststellen dat een persoon jonger dan 16 jaar persoonsgegevens aan ons verstrekt heeft zonder dat een ouder/voogd daar toestemming voor heeft verleend, worden de gegevens direct verwijderd.

4. Wie toegang heeft tot uw gegevens en aan wie wij uw gegevens verstrekken

a) Toegang

De toegang tot uw persoonsgegevens die bij ons bewaard worden, is beperkt tot onze medewerkers en door ons gemachtigde dienstverleners die in verband met hun opdracht persoonsgegevens moeten verwerken.

Als derden toegang hebben tot uw gegevens, hebben wij daarvoor uw toestemming verkregen of bestaat daar een rechtsgrondslag voor.

We maken ook gebruik van dienstverleners voor het leveren van diensten en het verwerken van uw gegevens (waaronder hosting, het verzenden van nieuwsbrieven, het leveren van bestelde goederen, de afhandeling van betalingen, het verzenden van brieven of e-mails, het beheren en analyseren van databases, optimalisatie en verdere ontwikkeling van onze website, de beveiliging van onze webservers of website-tracking). Voor zover daar bijzondere bepalingen op van toepassing zijn, worden deze onderstaand nader toegelicht bij de betreffende dienst. De dienstverleners verwerken de gegevens uitsluitend volgens onze instructies en zijn verplicht om te voldoen aan de toepasselijke regels voor gegevensbescherming. Alle verwerkers zijn zorgvuldig geselecteerd en hebben alleen toegang tot uw gegevens in de mate en gedurende de tijd die nodig is om de diensten te leveren of in de mate waarin u hebt ingestemd met de verwerking en het gebruik van uw gegevens.

b) Gegevensuitwisseling binnen het concern

Binnen het concern waarvan wij deel uitmaken, vindt de uitwisseling van gegevens plaats binnen de Europese Unie/Europese Economische Ruimte en uitsluitend voor interne administratieve doeleinden. Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze ondernemingen in derde landen, geschiedt dit op basis van de Europese standaardcontractbepalingen van 2010 overeenkomstig artikel 46, lid 2, punt c) AVG in combinatie met het Besluit van de Commissie van 5 februari 2010 (2010/87/EU).

Onder concern verstaan wij daarbij met elkaar verbonden ondernemingen in de zin van artikel 4, lid 19 AVG.

c) Doorgifte aan derde landen en rechtsgrondslag

De servers van een aantal van de dienstverleners waar wij gebruik van maken, bevinden zich in de VS en andere landen buiten de Europese Unie. Ondernemingen in deze landen zijn onderworpen aan privacywetgeving die doorgaans niet dezelfde bescherming van persoonsgegevens biedt als in de lidstaten van de Europese Unie het geval is. Als uw gegevens worden verwerkt in een land dat geen erkend hoog beschermingsniveau biedt zoals de Europese Unie, zorgen wij er middels contractbepalingen of andere erkende instrumenten voor dat uw persoonsgegevens op adequate wijze worden beschermd. Bij de afzonderlijke diensten wijzen wij u hier nogmaals expliciet op.

Als persoonsgegevens aan derde landen worden doorgegeven, geschiedt dit op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie inzake het EU-VS-privacyschild overeenkomstig artikel 45 AVG dan wel de Europese standaardcontractbepalingen van 2010 overeenkomstig artikel 46, lid 2, punt c) AVG in combinatie met het Besluit van de Commissie van 5 februari 2010 (2010/87/EU), dan wel op grond van uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, punt a) AVG.

d) Doorgifte aan rechtshandhavings- en strafrechtelijke onderzoeksautoriteiten

In uitzonderlijke gevallen geven wij uw persoonsgegevens door aan rechtshandhavings- en strafrechtelijke onderzoeksautoriteiten. Dit geschiedt op basis van de relevante wettelijke verplichtingen, zoals de Strafprozessordnung (Duitse wetboek van strafvordering), de Abgabenordnung (Duitse belastingwet), het Geldwäschegesetz (Duitse witwaswet) of (Duitse) politiewetgeving.

5. Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens op grond van wettelijke voorschriften of uw toestemming.

We hanteren de volgende criteria om de concrete bewaartermijn vast te stellen:

Wij bewaren persoonsgegevens tot het moment waarop het doeleinde waarvoor ze verzameld zijn niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld bij beëindiging van een overeenkomst dan wel de laatste activiteit als er geen langdurige overeenkomst is, of ingeval u uw toestemming voor de specifieke gegevensverwerking intrekt).

Persoonsgegevens worden alleen langer bewaard

- op grond van wettelijke bewaarplichten (onder meer op grond van de Abgabenordnung (Duitse belastingwet) of het Handelsgesetzbuch (Duitse handelswetboek));
- als de gegevens nog nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, bijvoorbeeld op grond van technologische en forensische vereisten ter bescherming tegen aanvallen op onze webserver en de vervolging daarvan;
- als verwijdering in strijd is met de legitieme belangen van de betreffende personen; of
- als een andere uitzondering overeenkomstig artikel 17, lid 3 AVG van toepassing is.

6. Uw rechten

U hebt een aantal wettelijke rechten, waar wij u onderstaand op willen wijzen. Bovendien kunt u via onderstaande contactgegevens te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensverwerking als u vragen hebt over de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken.

a) Recht op inzage en doorgifte van persoonsgegevens.

U hebt te allen tijde recht op inzage in de persoonsgegevens die door ons over u verwerkt worden.

Als de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van uw instemming dan wel een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) AVG, kunt u overeenkomstig artikel 20, lid 1 AVG verzoeken om de persoonsgegevens die van u bewaard worden in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Op uw verzoek sturen we de gegevens ook rechtstreeks door naar een ontvanger van uw keuze.

b) Recht op rectificatie, beperking en verwijdering

Tevens kunt u overeenkomstig artikel 16 tot en met 18 AVG verzoeken om rectificatie, beperking (blokkering) of verwijdering van uw persoonsgegevens door ons, als de gegevens bij ons onjuist verwerkt zijn, als er reden is om verdere gegevensverwerking te beperken, als de gegevensverwerking om verschillende redenen illegaal geworden is of als de opslag om andere wettelijke redenen niet toegestaan is. Wij willen u erop wijzen dat uw recht op verwijdering door wettelijke bewaarplichten beperkt kan zijn.

c) Recht op bezwaar

Indien de verwerking van gegevens door ons uitsluitend op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG berust, kunt u daar bezwaar tegen maken uit hoofde van artikel 21, lid 1 AVG. Dan beëindigen wij de verwerking van uw gegevens, tenzij wij legitieme redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking bestemd is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Bovendien hebt u overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG altijd het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing.

d) Herroepingsrechtn

Als u ons toestemming hebt gegeven voor verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u overeenkomstig artikel 7, lid 3 AVG het recht uw toestemming in te trekken.

e) Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming of andere nationale en internationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

Contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is:

Bayrisches Landesamt für Datenschutz (BayLDA)

Promenade 27
91522 Ansbach
Telefoon: +49 (0) 981 53 1300
poststelle@lda.bayern.de

f) Contactgegevens

Om gebruik te maken van uw rechten, kunt u een informele kennisgeving naar een van onderstaande adressen sturen. U kunt de mededeling dat u uw toestemming intrekt eveneens naar een van onderstaande adressen sturen. Vermeld daarbij ook waarvoor u uw toestemming wilt intrekken.

Verwerkingsverantwoordelijke
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 8221-3670-0
Telefax: +49 (0) 8221-3670-210
datenschutz@britax.com

7. Bezoek aan onze website: profiling, cookies en webtracking

a) Algemene informatie over cookies en opt-outmogelijkheden

In verschillende delen van onze website maken wij gebruik van zogeheten cookies, onder meer om de voorkeuren van bezoekers te achterhalen en de website optimaal daarop af te stemmen. Dit vereenvoudigt de navigatie door een website en zorgt voor een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid. Met behulp van cookies kunnen we ook bepalen welke delen van onze website bijzonder populair zijn. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van een bezoeker worden opgeslagen. Hiermee kan informatie gedurende een bepaalde periode worden opgeslagen en kan de computer van een bezoeker worden geïdentificeerd. Voor een betere gebruikersondersteuning en een individuele weergave van onze website maken wij gebruik van permanente cookies.

Verder gebruiken we zogeheten sessiecookies, die automatisch verwijderd worden, zodra u uw browser sluit. U kunt uw browser zodanig instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies. Op die manier wordt het gebruik van cookies transparant voor u.

Cookies die technisch niet noodzakelijk zijn, worden pas geplaatst na uw uitdrukkelijke toestemming, die u natuurlijk op elk moment kunt intrekken.

Ten aanzien van de informatie over cookies op onze website, hebt u ingestemd met de volgende verklaring:

Deze website maakt gebruik van tracking-cookies en trackingsoftware om u de volledige functionaliteit van onze website en daarmee een betere online ervaring te bieden. Meer informatie over de cookies en webtracking-methoden die door ons worden toegepast en over de toestemming die u dienaangaande hebt verleend, vindt u in onze privacyverklaring op Privacybeleid. Cookies die technisch niet noodzakelijk zijn, evenals trackingsoftware worden echter pas geactiveerd, nadat u daar toestemming voor hebt verleend.
[Ik ga ermee akkoord]

Als u het gebruik van cookies volledig uitsluit, kunt u bepaalde functies van onze website niet gebruik, met inbegrip van de mogelijkheid om u op basis van cookies af te melden voor tracking. Sta de opt-out-cookies van die diensten toe, waarvan u tracking wilt voorkomen.

Houd er ook rekening mee dat met het verwijderen van alle cookies ook opt-out-cookies verwijderd worden. Die moet u daarom eventueel opnieuw instellen. Cookies zijn ook browser-gebonden, dat wil zeggen dat ze in beginsel voor elke browser die u op elk eindapparaat gebruikt apart moeten worden ingesteld. U vindt de nodige links onderstaand in de beschrijving van elke dienst.

Onderstaande cookies worden bij ons voor de volgende nader omschreven doeleinden gebruikt, voor zover u daar toestemming voor hebt verleend en niet een of meer opt-out-cookies hebt ingesteld:

b) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een online analysedienst van der Google LLC ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door cookies over uw gebruik van deze website wordt verzameld, wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren echter door Google verkort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort. In opdracht van ons gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, reports over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en van internet aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat vanaf uw browser door Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Een mogelijkheid om analyses van het gebruik van de website door Google Analytics te voorkomen, is door het plaatsen van een opt-out-cookie, waarmee Google de opdracht krijgt uw gegevens niet voor dergelijke analyses op te slaan of te gebruiken. Houd er rekening mee dat bij deze mogelijkheid het gebruik van de website alleen niet geanalyseerd wordt, zolang de opt-out-cookie door de browser wordt opgeslagen. Als u de opt-out-cookie nu wilt instellen, klik dan op https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=en#disable.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de betreffende instelling in uw browser aan te passen. Wij wijzen er daarbij echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u door middel van de deactiveringslink van Google voorkomen dat de gegevens die door cookies worden verzameld, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google doorgegeven of door Google verwerkt worden. De actuele link is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ontvanger van de gegevens: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

c) Dealer zoeken/Google Maps

Gebruik:

Onze website maakt gebruikt van de service “Google Maps”. Wanneer u Google Maps op deze website oproept, worden hierdoor gegevens doorgestuurd naar Google.

Verantwoordelijke, waarmee Google Maps samen wordt geëxploiteerd op onze website (“Google”):

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View
CA, 94043 USA

Ansvarlig for databehandlingen for inden for Den Europæiske Union / EØS og i Schweiz levende personer:
Google Ireland Ltd.
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4
Irland

In een overeenkomst op grond van artikel 26 lid 1 van de AVG werd bepaald tussen de gezamenlijk verantwoordelijke personen, wie aan welke verplichting uit hoofde van de AVG voldoet

De overeenkomst in de zin van art. 26 lid 1 van de AVG met Google is terug te vinden via de volgende link:
https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/

Contactgegevens voor gegevensbescherming:

U kunt via het volgende formulier contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van Google:
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=de

Categorieën van betrokkenen:

Bezoekers van onze website, die Google Maps gebruiken

Categorieën van persoonlijke gegevens:

Gegevens van de website-bezoekers die worden verwerkt door Google, zijn terug te vinden via de volgende link:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, aangevuld met het afzonderlijke privacybeleid voor Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Oorsprong van de gegevens

Google ontvangt de gegevens van de betrokkenen rechtstreeks via onze website.

Rechtsgrondslag van gegevensverwerking:

Wij gebruiken Google Maps alleen met uw toestemming, art. 6 lid 1 lit. a) van de AVG.
De rechtsgrondslagen waarop Google de gegevensverwerking baseert, zijn te vinden via de volgende link:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, aangevuld met het afzonderlijke privacybeleid voor Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Doeleinden van de gegevensverwerking:

Wij maken gebruik van Google Maps om u een routeplanning mogelijk te maken en streven hierbij de volgende doelen na:

  • Externe presentatie en reclame
  • Communicatie en gegevensuitwisseling
  • Eventmanagement
  • indien nodig, contractinitiatie en -afwikkeling

De doelen die Google nastreeft met de gegevensverwerking, kunt u terug vinden via de volgende link:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, aangevuld met het afzonderlijke privacybeleid voor Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Opslagtermijn:

Wij slaan geen gegevens op.
De opslag en het verwijderen van gegevens is de plicht van Google. De informatie hieromtrent is te vinden via de volgende link:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, aangevuld met het afzonderlijke privacybeleid voor Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Categorieën van de ontvangers:

Wij of onze medewerkers en dienstverleners hebben geen toegang tot de door Google verwerkte gegevens.
De categorieën ontvangers waaraan Google de gegevens openbaart, evenals informatie over bedrijfsinterne gegevensuitwisseling zijn terug te vinden via de volgende link: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, aangevuld met het afzonderlijke privacybeleid voor Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Doorgifte van gegevens naar derde landen

In het kader van het gebruik van Google Maps worden de gegevens bovendien door Google LLC verwerkt. De hiermee verbonden gegevensoverdracht naar de USA als derde land zonder gepast gegevensbeschermingsniveau wordt beveiligd door de EU-VS Privacy Shield-certificering van Google LLC:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Op basis van de afspraken rondom het EU-VS Privacy Shield moet Google LLC de betrokkenen daarom ook verschillende rechten toekennen, die zij dan rechtstreeks tegenover Google kunnen doen gelden: privacy-shield-google@google.com
Google zal de gegevens onafhankelijk van de woonplaats van de betrokkene in de Verenigde Staten, Ierland en ieder ander land, waar Google als bedrijf actief is, overdragen en aldaar opslaan en anderszins verwerken. Hieraan gekoppelde gegevensoverdrachten naar derde landen worden beveiligd door een besluit van de EU-commissie waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard volgens artikel 45 van de AVG of door geschikte garanties volgens artikel 46 van de AVG:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Betrokken logica en reikwijdte van een profilering of een geautomatiseerde individuele beslissing op basis van de verzamelde gegevens:

Als de betrokkenen worden gevolgd door het verzamelen van hun gegevens, hetzij door het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken, hetzij door het IP-adres op te slaan, is Google ertoe verplicht, hierover te informeren. De informatie hieromtrent is te vinden via de volgende link:
https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de, aangevuld met het afzonderlijke privacybeleid voor Google Maps:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Rechten van betrokkenen:

De gezamenlijke verantwoordelijken moeten de betrokkenen diverse rechten met betrekking tot de verwerking van hun gegevens verlenen. De rechten, waarvan betrokkenen gebruik kunnen maken, zijn terug te vinden in onze privacyverklaring. Deze kunnen direct tegenover Google geldend worden gemaakt.
De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor Google is:
Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ireland
Webadresse: http://gdprandyou.ie/contact-us/

d) Google AdWords

Onze website maakt gebruik van de dienst "Google AdWords", waarmee marketeers advertenties in Google-hitlijsten en in het advertentienetwerk van Google kunnen plaatsen. Dit gebeurt met behulp van vooraf gedefinieerde trefwoorden, die alleen in de hitlijsten worden weergegeven als een trefwoordrelevante zoekopdracht wordt uitgevoerd.

Google AdWords streeft ernaar om reclame voor onze website te maken door relevante advertenties weer te geven op de websites van derden, in de hitlijsten van "Google zoeken" en de presentatie van relevante advertenties van derden op onze website.

Als u op een Google-advertentie klikt die naar onze website verwijst, plaatst Google een cookie. Met de cookie kunnen wij en Google bijhouden of u via een AdWords-advertentie onze website hebt bezocht en inkomsten gegenereerd hebt.

De op deze manier verzamelde gegevens worden door Google gebruikt voor het compileren van statistieken (bijvoorbeeld het totale aantal gebruikers dat is doorverwezen via Google AdWords, het succes van onze AdWords-campagne) voor onze website. Wij, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google waarmee u geïdentificeerd zou kunnen worden.

De geplaatste cookies worden echter gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die u bezoekt. Google kan deze informatie delen met derden.

U kunt op elk moment gepersonaliseerde advertenties uitschakelen via de volgende opt-out-link:

https://www.google.de/settings/ads

We gebruiken Google AdWords ook om informatie te verzamelen over onze producten of diensten waarin u geïnteresseerd bent. Hiermee vullen we zogenaamde remarketinglijsten in Google AdWords in, waarmee gerichte Google AdWords-advertenties aan u getoond kunnen worden.

Om de effectiviteit van AdWords-advertenties te meten, geven we de transacties die op onze site zijn uitgevoerd ook door aan Google AdWords. Dit helpt ons onze marketing beter af te stemmen op toekomstige activiteiten.

Ontvanger van de gegevens: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

e) Olapic

Wij gebruiken op onze website de software van Olapic, Inc. ("Olapic"). Olapic-gebruikers kunnen hun eigen afbeeldingen uploaden via Instagram of onze website en desgewenst een tekst toevoegen (hierna gezamenlijk "bijdrage" genoemd). Wij gebruiken Olapic-bijdragen op onze website om producten op basis van hun gebruik aan te bieden en te promoten bij andere klanten. De afbeeldingen worden weergegeven op de productdetailpagina's van de website en op andere centrale plaatsen, zoals de homepagina en zijn gekoppeld aan de getoonde producten. Gebruikers kunnen hun toestemming voor het gebruik van de afbeeldingen op onze website op elk moment intrekken. Stuur uw bezwaar naar ons bovenstaande adres. Olapic volgt ook welke afbeeldingen positief ontvangen worden door websitegebruikers en vooral welke afbeeldingen een positieve invloed hebben op het winkelgedrag op onze website.

f) Bazaarvoice

Als u ons hier tijdens of na uw bestelling expliciet toestemming voor hebt gegeven door het desbetreffende selectievakje aan te vinken of door op een knop voor dit doel te klikken, sturen we uw e-mailadres naar Bazaarvoice om u per e-mail te herinneren aan de mogelijkheid om een beoordeling van uw bestelling in te dienen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht naar de hierboven vermelde contactmogelijkheid of rechtstreeks naar Bazaarvoice te sturen. Deze beoordelingen worden via het Bazaarvoice-netwerk naar geselecteerde dealers verzonden. Bazaarvoice volgt ook welke score bijzonder positief wordt ontvangen door gebruikers. Daarnaast kan worden gemeten welke van de beoordelingen van invloed waren op de aankoopbeslissing.

Ontvanger van de gegevens: Bazaarvoice Ltd., 1 Butterwick London, W6 8DL (http://www.bazaarvoice.com/)

g) CQuotient

CQuotient is een uitgebreide personalisatie-oplossing voor websites. Het maakt integraal deel uit van ons Salesforce Commere Cloud-winkelsysteem en het maakt optimaal gebruik van de nieuwste revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van voorspellende intelligentie en combineert deze met diepgaande kennis van problemen met retail- en cloud-gebaseerde technologie-infrastructuur. CQuotient wordt gebruikt om op basis van uw browsegedrag aanbevelingen te genereren voor producten die eveneens interessant zouden kunnen zijn voor u.

h) Tealium

Tealium is een Consumer Data Platform waar informatie over het gebruik van de website en ook transactiegegevens naartoe worden verzonden. Tealium verzamelt bewegings- en gedragsgegevens op de website en vult remarketinglijsten die later via Google Adwords aangestuurd kunnen worden. Bovendien worden alle transactiegegevens over aankopen naar Tealium verzonden, aangezien e-mails voor orderbevestigingen of e-mails voor nieuwsbrieven (indien geabonneerd) worden geactiveerd door Tealium. Tealium stelt ons in staat om een consistent beeld te vormen van de bezoekers en klanten van onze website en ervoor te zorgen dat we zo effectief mogelijk met hen communiceren.

i) Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Commerce Cloud Services is een software-as-a-serviceoplossing. Het is een gehoste service waarmee we een aanpasbare, eenvoudig te gebruiken e-commerce website kunnen ontwikkelen en beheren. Commerce Cloud Services omvatten Digital, de belangrijkste gehoste websiteservice, een orderbeheersysteem en Commerce Cloud Einstein, waarmee we kunstmatige intelligentie kunnen gebruiken om onze e-commerce-activiteiten te verbeteren.

Commerce Cloud bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt, zoals informatie over kopers die onze door Commerce Cloud gehoste website bezoeken en accounts aanmaken of transacties uitvoeren (contactinformatie, activiteitenrecords, transacties, records, enz.).

j) Social media-knoppen

Onze website maakt gebruik van social media-knoppen (Facebook, YouTube, Instagram) om u in staat te stellen om met derden in contact te komen.

Deze social media-knoppen zijn niet via een zogenaamd iFrame als plug-ins geïntegreerd, maar als links opgenomen. Door op de social media-knoppen te klikken, wordt u doorgestuurd naar de pagina van de betreffende aanbieder. De betreffende aanbieder is vervolgens verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming en voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de aldaar verstrekte informatie voor gegevensverwerking in de zin van artikel 4, lid 17 AVG.

k) Facebook bezoekeractie-pixel

We maken op onze website gebruik van de “bezoekeractie-pixel” van Facebook Inc.

Op deze manier kan het gedrag van geregistreerde Facebook-gebruikers worden gevolgd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder. Daardoor kunnen we de effectiviteit van de Facebook-advertenties bijhouden voor statistische- en marktonderzoekdoeleinden. De op deze manier geregistreerde gegevens zijn anoniem voor ons, dat wil zeggen dat we geen persoonlijke gegevens van de individuele gebruikers kunnen zien. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, waarover we u informeren op basis van onze kennis. Facebook kan deze gegevens koppelen aan uw Facebook-account en deze voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig de gebruiksrichtlijnen van Facebook, gebruiken https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt Facebook evenals diens partners het plaatsen van reclames buiten Facebook toestaan. Bovendien kan dit voor cookies worden opgeslagen op uw computer.
De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is artikel 6 lid 1 alinea 1 letter a van de AVG. U hebt ook ingestemd met deze cookie als onderdeel van uw toestemming voor cookies. U kunt als volgt bezwaar maken: (Link voor het deactiveren van de toestemming) Als geregistreerde gebruiker kunt u de registratie door de Facebook- pixel en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook- advertenties bovendien via het volgende adres weerspreken: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, Ontvanger van de gegevens: (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of als u in de EU woont, Facebook Ireland (Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”))
Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

l) Hotjar

Onze website maakt gebruik van Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om de service en gebruikerservaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt ,de gebruikerservaringen beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd u op welke pagina’s verblijft, welke links worden aangeklikt, wat gebruikers doen en wat ze niet doen, enz.) en dit stelt ons in staat onze service op basis van de feedback van gebruikers op te bouwen en te onderhouden. Hotjar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (uitsluitend geregistreerd en opgeslagen in anonieme vorm), de schermgrootte van het apparaat, het apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, de geografische locatie (alleen land), de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of ze met andere gegevens over afzonderlijke gebruikers te vergelijken. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link.
U kunt het creëren van een gebruikersprofiel, de opslag van gegevens over uw gebruik van onze website door Hotjar en het gebruik van tracking cookies door Hotjar op andere websites weigeren door deze weigeringslink te volgen.

8. Aanvullende opmerkingen en bepalingen over afzonderlijke diensten

a) Nieuwsbrief

Op uitdrukkelijk verzoek sturen we u onze nieuwsbrief met informatie over de onderwerpen die u hebt gekozen en over ons bedrijf. Houd er rekening mee dat u de nieuwsbrief alleen kunt ontvangen, als u tijdens de double opt-in-procedure nogmaals uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u deze wilt ontvangen.

De persoonsgegevens die bij aanmelding voor de nieuwsbrief worden geregistreerd, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden en personaliseren van de nieuwsbrief (bijvoorbeeld om u aan te spreken met uw naam). U kunt uw toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens, die u ons hebt gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, op elk moment intrekken. Om u de mogelijkheid te bieden uw toestemming in te trekken, bevat elke nieuwsbrief een link die u daarvoor kunt gebruiken. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen, zodat we gevolg kunnen geven aan uw herroeping. Meer informatie over de toestemming die u ons hebt verleend, heeft u in de double opt-in-mail van ons ontvangen.

b) Winacties

U kunt op onze website regelmatig deelnemen aan winacties of andere acties. In het kader van deze acties kunnen persoonsgegevens ook verzameld en opgeslagen worden met het oog op afhandeling. De omvang daarvan kunt u in het betreffende deelnameformulier terugvinden. Gegevens die we niet per se nodig hebben voor de uitvoering van de winactie, maar die ons bijvoorbeeld in staat stellen om u sneller te informeren als u een prijs hebt gewonnen, worden uitdrukkelijk als vrijwillige informatie gemarkeerd De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van een dergelijke winactie zullen uitsluitend worden gebruikt voor de afhandeling van de actie (in het geval van een winactie bijvoorbeeld voor het vaststellen van de winnaar, kennisgeving van de prijs en verzending van de prijs). Na het einde van de actie worden de gegevens van deelnemers die niet gewonnen hebben onmiddellijk verwijderd. De gegevens van de winnaar worden verwijderd, zodra de wettelijke bewaartermijn verstreken is.

c) Online sollicitatieprocedure

U heeft de mogelijk om online bij ons te solliciteren. De gegevens die u invult en bijlagen die u meestuurt, worden via een onbeveiligde verbinding overgedragen. Wij raden u daarom aan encryptiesoftware te gebruiken om uw gegevens naar ons te verzenden. Uw elektronische sollicitatiegegevens worden door de betreffende afdeling personeelszaken ontvangen en uitsluitend naar de afdeling van de betreffende functie of de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking doorgestuurd. Alle betrokkenen behandelen uw sollicitatiedocumentatie met de nodige zorgvuldigheid en absolute vertrouwelijkheid.

Na afronding van de sollicitatieprocedure bewaren wij uw sollicitatiedocumentatie nog 3 maanden, waarna wij deze verwijderen en mogelijke kopieën vernietigen, tenzij wij een arbeidsovereenkomst met u hebben gesloten. Als wij uw sollicitatiedocumentatie in onze sollicitantenpool willen opnemen, nemen wij daarover contact met u op. U kunt ons dan actief toestemming verlenen uw documentatie verder te bewaren.

d) Online Shop

Onze website heeft een online shop waar u producten van ons bedrijf kunt kopen.

Wij gebruiken de gegevens die we van u hebben verzameld voor de uitvoering van overeenkomsten, met name om u in staat te stellen producten te kopen en te laten leveren en de betaling uit te voeren.

In dit verband kunnen we uw gegevens ook verwerken om uw kredietwaardigheid te controleren, voor zover dit ook noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) AVG, of wij een gerechtvaardigd belang daarbij hebben uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Er is sprake van een gerechtvaardigd belang voor ons op het moment dat er een overeenkomst met u gesloten gaat worden en daar een risico op wanbetaling voor ons aan verbonden is (bijvoorbeeld bij betaling in termijnen, bestelling/levering op rekening) en het sluiten van de overeenkomst dan alleen nog afhankelijk is van uw kredietwaardigheid.

Afhankelijk van de geselecteerde wijze van verzending, verzenden we de nodige gegevens, indien beschikbaar en als u daarvoor toestemming hebt gegeven, aangevuld met uw e-mailadres en telefoonnummer om de bezorging van het pakket te melden, een afspraak te maken of pakketvolginformatie door te geven, uitsluitend voor verzending en bezorging naar de bezorgdienst die u hebt geselecteerd.

Wij verzenden ook de gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van betalingen en, indien nodig, het risicobeheer aan de door u geselecteerde betaaldienstverlener. Daarbij zijn de volgende aanvullende informatie en bepalingen van toepassing:

i) PayPal

In onze online shop bieden wij de mogelijkheid om te betalen via betaaldienst PayPal. De betaling wordt dan verwerkt via uw PayPal-saldo of via de PayPal-koppeling aan uw creditcard of bankrekening. Bovendien biedt PayPal aankoopbescherming en kredietdiensten.

Als u in de online shop voor betaaldienst PayPal kiest, worden automatisch gegevens aan PayPal doorgegeven. Hierbij gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze overdracht van persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer(s), bestelgegevens, aflevergegevens) voor de afhandeling van betalingen en fraudepreventie.

De uitwisseling van gegevens is niet alleen bedoeld voor betalingen, maar ook voor identificatie, om fraude te voorkomen en om ons risico op wanbetaling te verminderen. In dit verband kunnen ook gegevens over uw financiële situatie en over uw aankoop- en betaalgedrag in het verleden worden uitgewisseld. In het kader daarvan zal Paypal ook gegevens uitwisselen met kredietinstanties, op voorwaarde dat er een gerechtvaardigd belang bij is en dit niet in strijd is met de legitieme belangen van de betrokkene.

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan gelieerde bedrijven. Dit geldt ook voor downstream-dienstverleners (verwerkers, medeverantwoordelijken en derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst).

U kunt uw toestemming aan PayPal op elk moment intrekken. Herroeping heeft geen terugwerkende kracht ten aanzien van doorgiften in het verleden.

Het actuele privacybeleid van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Ontvanger van de gegevens: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg

ii) Creditcard

In onze online shop bieden wij de mogelijkheid om te betalen met een creditcard. De gegevens van uw creditcard worden rechtstreeks aan betaaldienstaanbieder Adyen en niet aan ons doorgegeven.

Als u kiest voor betalen met creditcard, worden automatisch alle gegevens naar Adyen doorgestuurd. Hierbij gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze overdracht van persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, aankoopbedrag, IP-adres, e.d.) voor de afhandeling van betalingen en fraudepreventie.

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan gelieerde bedrijven. Dit geldt ook voor downstream-dienstverleners (verwerkers, medeverantwoordelijken en derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst).

U kunt uw toestemming aan Adyen op elk moment intrekken. Herroeping heeft geen terugwerkende kracht ten aanzien van doorgiften in het verleden.

Ontvanger van de gegevens: Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, The Netherlands

iii) Directe betaling

In onze online shop bieden wij de mogelijkheid om direct te betalen via betaaldienst SOFORT GmbH.

Daarmee kunnen wij als verkoper de betaling direct ontvangen, zodat wij meteen de levering van uw bestelling in gang kunnen zetten.

Als u kiest voor direct betalen, worden automatisch alle gegevens naar SOFORT GmbH doorgestuurd. Hierbij gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze overdracht van persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer(s), bankrekening, pincode, TAN-code, aankoopbedrag) voor de afhandeling van betalingen en fraudepreventie.

De uitwisseling van gegevens is niet alleen bedoeld voor betalingen, maar ook voor identificatie en om fraude te voorkomen. In dit verband kunnen ook gegevens over uw financiële situatie en over uw aankoop- en betaalgedrag in het verleden worden uitgewisseld. In het kader daarvan zal SOFORT GmbH ook gegevens uitwisselen met kredietinstanties, op voorwaarde dat er een gerechtvaardigd belang bij is en dit niet in strijd is met de legitieme belangen van de betrokkene.

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan gelieerde bedrijven. Dit geldt ook voor downstream-dienstverleners (verwerkers, medeverantwoordelijken en derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst).

U kunt uw toestemming aan SOFORT GmbH op elk moment intrekken. Herroeping heeft geen terugwerkende kracht ten aanzien van doorgiften in het verleden.

Het actuele privacybeleid van SOFORT GmbH is te vinden op https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ abgerufen werden.

Ontvanger van de gegevens: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Deutschland.

iv) Giropay

In onze online shop bieden wij de mogelijkheid om te betalen via betaaldienst Giropay. Registratie is daarbij niet nodig. Als u deze betaalmethode kiest, kiest u de bank en de bankrekening uit waarmee u de betaling wilt doen. U wordt vervolgens rechtstreeks doorgestuurd naar het online bankportaal van uw bank, waar u de betaling kunt uitvoeren zoals u gewend bent. Als uw bank niet aan deze betaalmethode deelneemt, kunt u deze betaalmethode niet gebruiken.

Als u in onze online shop voor Giropay kiest, worden er geen persoonsgegevens naar Giropay doorgestuurd.

Het privacybeleid van Giropay is te vinden op https://www.giropay.de/kaeufer/sicherheit-datenschutz/

e) Klantaccount

Wij bieden op onze website de mogelijkheid om een persoonlijk klantaccount aan te maken. Met het klantaccount kunt u de door u gekozen diensten van onze website op gepersonaliseerde wijze gebruiken en aan elkaar koppelen en uw voorkeursinstellingen opslaan.

f) Fit Finder®

Wij helpen u om het juiste kinderzitje voor uw kind en uw voertuig op onze website te vinden. U kunt het merk van het voertuig, het model en, indien nodig, het bouwjaar invoeren en wij informeren u dan welke van onze kinderzitjes geschikt zijn voor dit voertuig. Als uw voertuig nog niet is opgenomen in onze lijst, heeft u de mogelijkheid om uw ervaring met ons te delen.

De persoonlijke gegevens die in dit verband worden verzameld, worden na verzending en nadat u van ons de informatie ontvangen hebt direct verwijderd en niet opgeslagen met andere informatie, zoals uw klantprofiel.

g) Gegevensverwerking voor direct marketing

Adverteren per post

Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen we uw naam en het ons bekende postadres gebruiken om u reclame voor onze eigen aanbiedingen te sturen. De rechtsgrondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, punt f) in combinatie met overweging 47 AVG. Ons gerechtvaardigd belang is om de verkoop aan of de vraag bij onze bestaande klanten te bevorderen. Natuurlijk kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Een informele kennisgeving aan bovenvermelde contactgegevens is voldoende. We zullen uw gegevens dan uit onze mailinglijst verwijderen. De gegevens waaruit uw bezwaar blijkt, worden nog eens 6 jaar bewaard overeenkomstig artikel 17, lid 3, punt e) AVG. Gedurende deze periode worden uw persoonsgegevens echter geblokkeerd voor verdere verwerking.

Telemarketing

Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen we bij zakelijke klanten ook uw naam, het bedrijf waarvoor u werkt en het vermelde telefoonnummer gebruiken om u te informeren over eigen aanbiedingen, op voorwaarde dat ze van vermeend belang worden geacht. De rechtsgrondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, punt f) in combinatie met overweging 47 AVG en § 7, lid 2, punt 2 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Duitse wet inzake oneerlijke concurrentie). Ons gerechtvaardigd belang is om de verkoop aan of de vraag bij onze bestaande zakelijke klanten te bevorderen. Natuurlijk kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Een informele kennisgeving aan bovenvermelde contactgegevens is voldoende. We zullen uw gegevens dan uit onze mailinglijst verwijderen. De gegevens waaruit uw bezwaar blijkt, worden nog eens 6 jaar bewaard overeenkomstig artikel 17, lid 3, punt e) AVG. Gedurende deze periode worden uw persoonsgegevens echter geblokkeerd voor verdere verwerking.